Point | Centrum aktywizacji zawodowej | Oferta
15340
page,page-id-15340,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-3.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Szanowni Państwo!

W Polsce co 9 osoba w wieku produkcyjnym, to osoba niepełnosprawna. Pracownicy z niepełnosprawnością wykazują się większą determinacją, motywacją i lojalnością w pracy. Badania wskazują, że cenią sobie stabilizację i przywiązują się do pracodawcy. Ze względu na korzyści płynące z zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ogólnoświatową tendencję wspierania osób niepełnosprawnych na rynku pracy, coraz więcej pracodawców sięga po takie rozwiązanie.

Oferta

Firma Point oferuje Państwu usługę rekrutacji stałych i tymczasowych. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze i ponad 25-letniemu doświadczeniu gwarantujemy Państwu profesjonalny dobór, oszczędność czasu i finansów oraz to, że wybrani przez nas kandydaci będą spełniać  oczekiwania.


174 CV – tyle średnio ofert otrzymuje pracodawca, „wrzucając” ogłoszenia o pracy  do Internetu. Zweryfikujemy wszystkie otrzymane oferty i skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  Nasi pracownicy przeanalizują aplikacje i zweryfikują je pod kątem spójności wymagań z zadeklarowanymi kompetencjami.

94 h – zajmie pracodawcy dokładne  przeanalizowanie każdej oferty. Przeanalizujemy wszystkie otrzymane oferty i  rozpatrzymy pod kątem wybranych kryteriów. Dzięki doświadczeniu wiemy, na jakie szczegóły w CV i liście motywacyjnym  należy zwrócić uwagę. Sprawdzimy również prawdziwość podawanych przez kandydatów informacji.

3250 zł – traci średnio przedsiębiorca na niewłaściwej rekrutacji i wymianie pracowników.
Nasze wynagrodzenie jest znacznie niższe !! I, co bardzo istotne, zatrudnienie pracownika polecanego przez POINT daje przedsiębiorcy możliwość pozyskania dodatkowych funduszy.

310, 68 zł – taki jest realny koszt miesięczny utrzymania pracownika administracyjnego, zatrudnionego na pełny etat przez jednego z naszych klientów. Pracodawca dodatkowo otrzymał możliwość doposażenia stanowiska pracy oraz refundacji szkoleń.
Dzięki współpracy z firmą POINT, pozyskanie możliwych dofinansowań stanie się dużo prostsze.

49 kandydatów – tyle dobrych kandydatów straci pracodawca poprzez źle sformułowane i umieszczone w nieprawidłowym miejscu ogłoszenie.

Dzięki precyzyjnemu zbadaniu wymagań przedsiębiorcy przez naszych specjalistów,  poznamy dokładnie grupę docelową pożądanych kandydatów do pracy i szybko do niej dotrzemy. Współpracujemy z Uczelniami Wyższymi, Biurami Karier, Centrami Biznesowymi, Organizacjami NGO, Instytucjami szkoleniowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami samorządu terytorialnego. Nasi specjaliści codziennie aktualizują bazę kandydatów.

Point
Point

Sprawdzony zespół

Pracownicy Point, zgodnie z przyjętymi w naszej firmie metodami działań, poświęcają dużo czasu na dokładne i precyzyjne sprawdzenie zgłaszających się do nas kandydatów. Każdy z nich przechodzi przez indywidualną ścieżkę doradczą przy wsparciu innowacyjnego narzędzia cyfrowego EIPD. W procesie rekrutacji i selekcji weryfikowane są wszystkie dokumenty i deklaracje kandydatów. Firma Point dba również o sprawne podniesienie kwalifikacji  kandydatów.  Osoby, skierowane do Państwa na rozmowy w sprawie pracy, będą kompetentne i  starannie wyselekcjonowane.

Nasz zespół

Korzyści

Utrzymanie pracownika

 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracownika
 • Obniżenie wpłat na PFRON
 • Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika, który będzie pomagał w pracy osobie niepełnosprawnej

Rozwój

   • Zwrot kosztów szkolenia
   • Zwrot kosztów przystosowania stanowiska dla osoby z niepełnosprawnością

Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez Fundusz.

Od 1 kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (bez względu na status pracodawcy) wynosi:

   • 1800 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
   • 1125 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
   • 450 zł – w odniesieniu do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Kwoty, o których mowa wyżej, są zwiększane o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

   • Powyższe kwoty zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych
   • Obniżenie wpłat na PFRON

Z wpłat na PFRON zwolniony jest pracodawca, u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% (art. 21 ust. 2 ustawy o rehabilitacji).

   • Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika, który będzie pomagał w pracy osobie z orzeczeniem

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.

Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

   • Zwrot kosztów szkolenia

O częściową refundację kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego może ubiegać się jego pracodawca.
Zwrotu kosztów – do wysokości 80% (nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę niepełnosprawną) – dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą.

Pracodawca, chcąc otrzymać tego rodzaju wsparcie, składa wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub innej jednostce wskazanej przez starostę.

Pracodawca musi jednak pamiętać o tym, że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez niego przed datą podpisania umowy.
Refundacja udzielana przedsiębiorcom jest przeznaczona na szkolenia specjalistyczne i ogólne.

Refundacja nie może przekroczyć:

   • 55% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 80% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych – w odniesieniu do małych przedsiębiorców
   • 45% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 80% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych – w odniesieniu do średnich przedsiębiorców
   • 35% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych – w odniesieniu do dużych przedsiębiorców

Jeżeli szkolenie zawiera zarówno elementy szkolenia specjalistycznego, jak i szkolenia ogólnego, które nie mogą zostać wyodrębnione w celu ustalenia wielkości pomocy udzielanej na szkolenia, lub też gdy nie można określić, czy szkolenie ma charakter ogólny czy specjalistyczny, przyjmuje się maksymalną wielkość pomocy w wysokości określonej dla szkoleń specjalistycznych.

   • Zwrot kosztów przystosowania stanowiska dla osoby z niepełnosprawnością

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów:

   • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności
   • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy
   • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.